สรรพสามิตเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน : ค่านิยมของกรมสรรพสามิต --S-M-I-L-E   S := Standard   M := Modern  I = Integration  L = Learning   E = Empowerment
  นายสมชาย พูลสวัสดิ์
  อธิบดีกรมสรรพสามิต
  นางจุไรรัตน์ อร่ามศรี
  สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2
Quick Link:
  
โครงการรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล
   แบบฟอร์ม   - ข้อมูลรถคันแรก   - รายชื่อผู้ได้รับเงินคืน
   KM การจัดการความรู้
    - การเขียนหนังสือราชการ    - การจัดการความรู้ครั้งที่ 2
    - ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอนกรรมสิทธิ์ก่อนครบกำหนด
    ระยะเวลา 5 ปี ตามมาตรการรถยนต์คันแรก
   ข้อมูลกรมสรรพสามิต
   
   
   
   
       
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
 
       
 
   
เว็บไซด์ทั่วไป
 
       
 
   
   
     
 
  ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
        - ข้อมูลการจัดเก็บภาษี
        - ข้อมูลปราบปราม
  ข้อมูลบุคลากรสมุทรปราการ 2
        - ประวัติสรรพสามิตมิ้ตพื้นที่
        - อัตรากำลัง
        - พื้นที่ความรับผิดชอบ
        - แผนที่ตั้งสำนักงาน
แบบฟอร์มการข่อต่อใบอนุญาตสารละลายฯ
     - สค.02    - สค.02ก
     - ข้อตกลงการอนุญาต
     - หนังสือยินยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจ
     - การกำหนดอัตราสุรา ยาสูบไพ่ ปี.พ.ศ. 2555
     - สินค้าสรรพสามิต
     ความรู้เกี่ยวกับภาษี
 การเสียภาษีสำหรับสินค้านำเข้า
บทความเผยแผร่แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิต
บทบาทและหน้าที่ของกรมสรรพสามิต
การตีความรถยนต์กระบะตามกฎหมาย

 


     
 รายงานการประชุมเดือน มกราคม 2557 คลิกที่นี่
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานขับรถยนต
 
                 


 

12/555 หมู่ 15 อาคารกุหลาบ ชั้น 2 ถ.บางนา-ตราด กม.5.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0 2317 1203-5 โทรสาร 0 2317 1202